Home arrow อำนาจหน้าที่

คุณพรสวรรค์ คล้ายกัน

ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Content Calendar

  สิงหาคม 2013  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             

แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
สำนักงานอธิการบดี

อำนาจหน้าที่ สำนักงานอธิการบดีมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

1.ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานช่วยอำนวยการและเลขานุการ งานประชุมและพิธีการ งานบริหารงานบุคคลและพัฒนาระบบงาน งานกฎหมาย นิติกรรมและสัญญางานคลังงานรายได้และทรัพย์สิน งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ งานสวัสดิการงานการประชาสัมพันธ์ และงานประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2.ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ การจัดตั้งงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งการติดตามเร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดให้เป็นไปตาม แผนงานและโครงการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยสอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี 

5.ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทางด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนแสวงหาแหล่งทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

6.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา งานบริการและงานสวัสดิการนักศึกษา งานทุนการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการของนักศึกษา ในอันที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และอาชีพให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

7.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ 

8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใดๆ โดยเฉพาะและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 0-3532-2076-9 โทรสาร. 0-3524-2708 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Rojana Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND. Tel. +66 3532 2076 - 9 Fax.+66 3524 2708