Home arrow วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คุณพรสวรรค์ คล้ายกัน

ผู้อำนวยการกองกลาง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Content Calendar

  สิงหาคม 2013  
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             

แบบฟอร์มการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

     ปรัชญา

ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์งานบริการอย่างมีคุณภาพ ทันเวลา

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

    

     วิสัยทัศน์

สนับสนุนงานบริหาร ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ

     พันธกิจ

อาศัยความตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอบข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ..2553 ได้มีการทบทวนและข่ายข่ายพันธกิจและภาระหน้าที่ของสำนักงานอธิการบดีตามความในข้อ 2.8 ดังนี้

1.       สนับสนุนการให้การศึกษาและผลิตบัณฑิต

2.       สนับสนุนการวิจัยและแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.       สนับสนุน ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ

4.       สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

5.       สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน

6.       สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.       สนับสนุนการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

8.       สนับสนุนการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี

9.       สนับสนุนการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดำริ

    

     เป้าประสงค์

1.         ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการจัดการศึกษา และพัฒนากระบวรการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และยกระดับสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

2.         ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบงานสู่มาตรฐานคุณภาพ

3.         ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้ความร่วมมือและให้บริการทางวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นที่พึ่งของสังคม

4.         ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ให้ความร่วมมือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานภายในและหน่วยงาน/ผู้รับบริการภายนอกมหาวิทยาลัย

5.         ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการ และ/หรือตามการร้องขอ

6.         ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในการการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.         ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

8.         สนับสนุน และประสานงานในการแสวงหาแนวทางปรับปรุง พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

9.         สนับสนุน และประสานงานในการการสืบสานโครงการอันเนื่องมากจากแนวพระราชดำริ

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์. 0-3532-2076-9 โทรสาร. 0-3524-2708 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University.96 Rojana Rd. Phranakhon Si Ayutthaya.13000 THAILAND. Tel. +66 3532 2076 - 9 Fax.+66 3524 2708